021-22357761-3

toolgostar@yahoo.com

[new_royalslider id="11"]

course  AND FINE mechanical screen
آشغالگیر مکانیکی دانه درشت و دانه ریز

شرح:

سیستم آشغالگیر مکانیکی دانه درشت با چشمه بزرگتر از 12 میلی متری از نوع چنگکی ، زنجیری

سیستم آشغالگیر مکانیکی دانه ریز با چشمه 5 میلی متری تا 10 میلی متری از نوع شانه ای.

جنس:

پخش مستغرق از جنس فولاد زنگ نزن، فریم از جنس فولاد با پوشش مقاوم یا فولاد زنگ نزن.

محدودیت ساخت :

در سیستم آشغالگیر مکانیکی دانه درشت چشمه آشغالگیر 12 میلی متری تا 5 سانتی متر، زاویه نصب 25 درجه

در سیستم آشغالگیر مکانیکی دانه ریز چشمه آشغالگیر 5 میلی متر تا 10 میلی متر، زاویه نصب 90 درجه