(021) 22357761

Fine mechanical screen
آشغالگیر مکانیکی دانه های ریز

شرح:

سیستم آشغالگیر مکانیکی با چشمه 5 میلی متری تا 10 میلی متری از نوع شانه ای.

جنس:

از جنس فولاد زنگ نزن

محدودیت ساخت :

چشمه آشغالگیر 5 میلی متر تا 10 میلی متر، زاویه نصب 90 درجه