(021) 22357761

فلنج خروجی
Discharge flange
DN 32 – DN 150
استاندارد فلنج ها: مطابق
DIN 2501
PN 16 RF

قابلیت انتقال روغن تا دمای 350 درجه

Ability to transfer oil up to 350 degrees
سهولت در سرویس و نگهداری Ease of service and maintenance

  موارد مصرف :

صنایع غذایی، فولاد، شیمیایی، تولید ورق به روش نورد، پخت محصولات صنعتی در اتوکلاوها و…
Food, steel, chemical industries, production of rolled sheets, baking of industrial products in autoclaves, etc.

مشخصات کلی :

نوعی پمپ گریز از مرکز است که وظیفه آن گردش روغن در یک چرخه بسته و انتقال آن به محل مصرف است.
It is a type of centrifugal pump whose job is to circulate the oil in a closed cycle and transfer it to the place of consumption.
دبی حجمی این پمپ براساس میزان انتقال حرارت همه مصرف کننده ها معین شده و معمولاً 01% بیشتر از مقدار محاسبه شده برای ظرفیت پمپ، لحاظ می گردد.
The volumetric flow of this pump is determined based on the amount of heat transfer of all consumers and is usually 01% higher than the calculated value for the pump capacity.
تلفات حرارتی در این سیستم بسیار پایین است و تنها در سطح لوله های عایق شده، محدود می گردد.
Heat loss in this system is very low and is limited only to the surface of insulated pipes.

THO Series CENTRIFUGAL HOT OIL PUMP