آشغالگیر مکانیکی دانه های ریز:

سیستم آشغالگیر مکانیکی با چشمه 5 میلی متری تا 10 میلی متری از نوع مکانیکی و شانه ای

جنس:

 استیل ضد زنگ

محدودیت ساخت:

چشمه آشغالگیر 5 میلی متر تا 10 میلی متر، زاویه نصب 90 درجه

Slope: 90 degree