هواده سطحی
تزریق مستغرق در دی اکسید کربن
میکسر دور تند
میکسر لخته ساز