دریچه کشویی
آشغال گیر
سیستم حلزونی جداسازی دانه
دریچه چهارطرف آببند
فیلتر شنی تحت فشار
پل دوار
نقاله حلزونی
تغلیظ کننده