سیستم حلزونی جداسازی دانه :

جداسازی دانه های در خروجی بخش دانه گیری 

جنس:

استیل ضد زنگ