فیلتر شنی تحت فشار:

فیلتراسیون سیال ورودی عبور از بستر شنی در (سیلیس، آنتراسیت و یا کربن فعال) تحت فشار. با قابلیت طراحی بصورت افقی یا عمودی، طراحی مخازن تحت فشار بر اساس En 13445 or  ASME-VIII – div1

جنس:

امکان ساخت از فولاد با پوشش مقاوم

محدودیت ساخت:

هندسه عدسی های سر و ته از نوع Asme flanged & dished