نقاله حلزونی

جهت جابجایی و انتقال انواع مواد خشک بصورت پودر و گراول و مواد نیم خشک از قبیل لجن خروجی بخش های تغلیظ با درصد مقاومت استفاده می گردد. 

جنس:

قابلیت سفارش در دو نوع فولادی (عادی یا مقاوم در برابر سایش) با پوشش مقاوم در برابر خوردگی و یا فولاد زنگ نزن.

محدودیت ساخت:

از طول 1.5 متر تا 20 متر

از شیب 0 الی 25 درجه