تغلیظ کننده:

جهت افزایش غلظت لجن تا سقف 4%، از نوع محرک مرکزی مبدا، سیستم یاتاقان بندی جهت حذف نیروی محوری، کنترل گشتاور اضافه و امکان اضافه کردن لیفت پاروهای لجن روب.

جنس:

امکان ساخت از فولاد با پوشش مقاوم 

ابعاد ساخت:

از قطر 4 متر تا 40 متر